Helt siden Smøla vindpark ble satt i drift i 2002 har det vært drevet forskningsaktiviteter kyttet til vindkraftverket. Særlig fokus har det vært på forskning på effekter av vindkraft på fugl. Norsk institutt for naturforskning, NINA, har ledet to større forskningsprogram, BirdWind og INTACT, som har fokusert på Smøla vindpark. Vindenergisenteret driver i dag to utviklingsprosjekter: 1. Vindturbin-hybridløsning for offgrid kraftproduksjon. 2. Test-site for små vindturbiner. Vi legger til rette for deltakelse i prosjektene for studenter på bachelor- og masternivå, og stiller med veileder/biveileder. 

 

Det har vært drevet omfattende forskning på konflikten mellom vindkraft og fugl i Smøla vindpark. Bildet viser en kongeørn og en av turbinene i vindkratverket. Foto: Espen Lie Dahl

 

BIRDWIND (Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway)

Forskningsprogrammet BirdWind har i perioden 2007-2010 gjennomført omfattende studier i Smøla vindpark. Programmet har vært leda av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og hovedmålsettingen har vært å studere arts-, steds og årstidsspesifikk dødelighet hos fugl samt identifisere sårbare arter og stedsspesifikke faktorer som bør vektlegges for å bedre grunnlaget for for- og etterundersøkelser når nye vindkraftverk skal etableres. For å nå disse målsettingene fokuserte ulike arbeidspakker i prosjektet på atferds- og responsstudier både på individ- og bestandsnivå hos utvalgte fuglearter.

Havørn har stått sentralt i prosjektet ettersom flere drepte ørner ble rapportert fra vindkraftverket på Smøla allerede før prosjektet ble igangsatt, og det var derfor naturlig at det meste av studiene ble lagt til Smøla. Modellering av kollisjonsrisiko hos havørn, samt utarbeidelse av en bestandsmodell for havørn har følgelig vært en viktig del av arbeidet. Metodeutvikling og utvikling av effektive redskaper til datainnsamling og avbøtende tiltak har også vært spesielt fokusert. Av praktiske hensyn har prosjektet vært delt inn i åtte underprosjekt som har vært konsentrert om 1) dødelighet hos fugl, 2) smølalirype, 3) hekkende vadefugler og mindre spurvefugl, 4) havørn, 5) fugleradar, 6) teknologi knyttet til avbøtende tiltak, 7) dataflyt og datalagringssystemer, 8) GIS, visualisering og terrengmodellering.

Mer informasjon og resultater fra forskningsprogrammet finnes i oppsummeringsrapporten fra NINA (NINA-rapport 620). Denne kan lastes ned her.

INTACT (INnovative Tools to reduce Avian Collisions with wind Turbines)

Formålet for dette FoU-prosjektet er å utvikle tiltak og metoder for å redusere risikoen for kollisjoner mellom fugl og vindturbiner. Hovedaktivitetene i prosjektet knytter seg til:

 • Utvikling av micro-siting verktøy for førundersøkelser og overvåking
 • testing av tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner (in-situ)
 • utvikling av en modell for driftsmessige justeringer av “cut-in speeds“

Hovedfokuset i undersøkelsene vil være å teste ut forskjellige typer tiltak for å gjøre fugl mer oppmerksomme på vindturbinene slik at de selv aktivt kan søke å unngå kollisjon, eller for å skremme dem vekk fra roterende turbinblader. Tiltak som bidrar til at fugl ikke blir tiltrukket av vindturbiner kan også være aktuelle. INTACT har innledningsvis foretatt en gjennomgang av eksisterende relevante tester, utprøvinger og eksperimenter med avbøtende og avvergende tiltak som har hatt til hensikt å redusere risikoen for kollisjoner mellom fugl og vindturbiner, og et utvalg av de mest lovende tiltakene vil bli testet ut i løpet av prosjektet.  Blant annet vil det bli gjennomført undersøkelser av om det har noen effekt å øke synligheten, enten ved å bruke maling på rotorblader og turbintårn, eller ved bruk av UV-lys. For å kunne evaluere effekten av tiltakene vil prosjektet utvikle egne analysemetoder og -verktøy. Uttestingen vil foregå i Smøla Vindpark, men de tiltak som skal testes er forutsatt å skulle være like anvendelige også i offshore vindparker.

Fakta om INTACT:

 • Varighet: 4 år, 2013-2016
 • Totalt budsjett: ca 9 mill NOK
 • Prosjekt eier: Energi Norge
 • Prosjekt koordinator: Statkraft, Bjørn Iuell
 • Utførende: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Partnere: Statkraft, Vattenfall, Statoil, TrønderEnergi Kraft, Energy Norway, NINA, NVE, (DN)
 • Norges Forskningsråd bidrar med ca 3,9 mill NOK
 • Lokalitet: Smøla Vindpark
 • Testverktøy: Radar, GPS, DTBird (videoovervåking av turbiner)

Norsk institutt for naturforskning, NINA, har stått bak gjennomføring av forskningsprogrammene på Smøla.